...

پرسش ها گوناگون | ایکاد

تاریخ به روز رسانی 20 اردیبهشت 1402

روش های خرید پیراهن چگونه هست؟

هم اکنون تنها میتوانید تلفنی سپارش دهید، فروش اینترنتی به زودی…

آیا فروش تک هم دارید؟

دریغمندانه، ما نمیتوانیم پیراهن تک بفروشیم، زیر ساخت ایکاد برای عمده فروشی میباشد.

آیا باید پیش سپارش بدهیم؟

بله، بدلیل بالا بودن درخواست ها، باید پیش سپارش دهید تا پس از دوخت و آماده سازی پیراهن ها، شماری که میخواهید برای شما کنار بگذاریم

بستن پاکت خرید من
بستن پهرست‌دلخواه
Close Recently Viewed
بستن
هم سنجی کالا‌ها (0 کالا)
هم سنجی کالا‌ها
هم سنجی کالا‌ها
هم سنجی کالا‌ها
هم سنجی کالا‌ها
بستن
دسته‌بندی‌ها
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.